Zapisz się!
Regulamin sprzedaży internetowej B2Run Polska oraz wydarzenia B2Run Gdańsk

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ B2RUN POLSKA

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 • "Pakiet Startowy" - jest dowodem zawarcia przez Użytkownika, na rzecz i w imieniu swoim lub jakiejkolwiek innej osoby/osób lub podmiotu/podmiotów, umowy z Organizatorem uprawniającym do udziału w Wydarzeniu;
 • "Pakiet Grupowy" - jest Pakietem uprawniającym do udziału w Wydarzeniu wskazaną na nim liczbę osób, nie mniejszą niż określoną w Regulaminie Wydarzenia;
 • "Pakiet Zniżkowy" - jest Pakietem o cenie obniżonej w wyniku zastosowania ulgi przewidzianej przez Organizatora dla danej kategorii osób lub podmiotów;
 • "Organizator" - EVolutio s.c., z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Ogniskowej 5, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 524-27- 74-469, REGON 360228862,;
 • "Regulamin" - niniejszy regulamin;
 • "Regulamin Wydarzenia" - regulamin danego Wydarzenia, bez względu na nazwę tego dokumentu;
 • "System" - System Sprzedaży Internetowej na stronie www.b2run.pl ;
 • "Użytkownik" - każda osoba korzystająca z Systemu;
 • "Wydarzenie" - impreza sportowa z cyklu B2Run o charakterze biegowym, mająca na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej wśród pracodawców i pracowników.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży i dystrybucji Pakietów na Wydarzenia z wykorzystaniem Systemu.
 2. Przystępując do korzystania z Systemu, Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Zakup Pakietu przy wykorzystaniu Systemu możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu i Regulaminu Wydarzenia, na które kupowany jest Pakiet.
 4. Aktualny grafik dni i godzin poszczególnych Wydarzeń dostępny jest na stronie www.b2run.pl.

§ 3. Rejestracja

 1. Użytkownik zamierzający dokonać zakupu Pakietu powinien uprzednio dokonać rejestracji w Systemie.
 2. Warunkiem niezbędnym do dokonania rejestracji jest poprawne wypełnienie pól obowiązkowych oraz podanie hasła.
 3. Każda osoba dokonująca rejestracji otrzyma na podany w formularzu rejestracji adres e-mail wiadomość zwrotną zawierającą informację o przyjęciu zgłoszenia i rejestracji konta w Systemie.
 4. Usunięcie indywidualnego konta z Systemu oraz usunięcie danych osobowych Użytkownika następuje poprzez przesłanie na wskazany w §9 ust. 1 adres e-mail żądanie usunięcia konta. W przypadku przesłania żądania z innego adresu e-mail niż podany podczas rejestracji, żądanie Użytkownika powinno zawierać dane umożliwiające weryfikację żądania (tj. co najmniej imię i nazwisko Użytkownika oraz adres e-mail podany w formularzu rejestracji).
 5. Równocześnie z podaniem danych osobowych w sposób określony w ust. 1 lub 2 tego paragrafu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaakceptowanie następującej klauzuli:
  "Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i inne podmioty do tego upoważnione dla potrzeb rezerwacji, zakupu pakietów startowych i udziału w imprezie sportowej z cyklu B2Run.".
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika, chociażby omyłkowo, nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika danych dotyczących indywidualnego konta Użytkownika osobom trzecim.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się indywidualnym loginem i hasłem do konta.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zalogowania się do Systemu lub przerwy oraz błędy w jego działalności wynikające z przyczyn i warunków technicznych, technologicznych lub z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 4. Zakup z wykorzystaniem Systemu

 1. Zasady ogólne:
  1. w Systemie dostępne są Pakiety zgodne z cennikami umieszczonymi na stronie www.b2run.pl ;
  2. dostępność Pakietów uzależniona jest od dostępności wolnych miejsc na Wydarzenie;
  3. jeżeli Regulamin Wydarzenia przewiduje wybór określonych kategorii Pakietów, na etapie wyboru Pakietu Użytkownik wybiera również jego kategorię;
  4. jeżeli Regulamin Wydarzenia przewiduje możliwość zakupu Pakietów Grupowych lub Pakietów Zniżkowych, wybór takiego Pakietu następuje na etapie wyboru Pakietu;
  5. sprzedaż Pakietów może być zakończona w każdym czasie z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc na Wydarzenie;
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać Pakiet będący przedmiotem zamówienia;
  2. wpisać dane do faktury VAT;
  3. zapisać dane zamówienia w Systemie.
 3. Złożenie zamówienia zgodne z ust. 2 powyżej równoznaczne jest ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Pakietu. Przyjęcie oferty następuje poprzez przesłanie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia Użytkownika.
 4. Płatność
  1. płatność za Pakiet nabywany przy wykorzystaniu Systemu następuje na podstawie faktury VAT w drodze tradycyjnego przelewu bankowego.
  2. zapłata za Pakiety niepotwierdzona w czasie przewidzianym przez Organizatora, podanym do wiadomości Użytkownika w wiadomości potwierdzającej zamówienie, o której mowa w ust. 3 powyżej, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia;
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane lub wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu banku wskazanego przez Użytkownika przy dokonywaniu płatności
 6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością wpływu płatności z ich tytułu, aż do wyczerpania wolnych miejsc na Wydarzenie.
 7. Pakiety pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania przez Organizatora potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank wskazany przez Użytkownika przy dokonywaniu płatności.
 8. przyjęcie płatności i przekazanie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowaną przez System informacją, wysłaną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika, chociażby omyłkowo, nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany danych Użytkownika koniecznych dla realizacji zamówienia w trakcie realizacji złożonego zamówienia.

§ 5. Rachunki i faktury

 1. Ceny Pakietów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Zaznaczając opcję Faktura VAT, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przy rejestracji. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika, chociażby omyłkowo, nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu faktury.

§6. Odbiór Pakietów

 1. Pakiety zakupione w Systemie można odebrać we wskazanych w Regulaminie Wydarzenia punktach lub można odebrać pod wskazanym przez Użytkownika adresem odbioru.
 2. Odbiór Pakietu możliwy jest nie wcześniej, niż po otrzymaniu potwierdzenia realizacji zamówienia na wskazany w formularzu adres e-mail.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika danych dotyczących zamówienia osobom trzecim, a w szczególności za nieuprawnione odebranie Pakietu przez osobę trzecią.
 4. Dostarczenie Pakietu pod wskazany przez Użytkownika adres odbioru obywa się w wybrany przez Użytkownika sposób, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 5. Przesyłka możliwa jest tylko na adres odbioru znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Odbierając przesyłkę z Towarem Użytkownik lub inna osoba upoważniona przez Użytkownika do obioru Towaru powinna sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia przesyłki należy sporządzić protokół szkody w obecności pracownika poczty i dołączyć go do przesyłki reklamacyjnej.

§7. Reklamacje

 1. Pakiet zakupiony z wykorzystaniem Systemu nie podlega zwrotowi lub wymianie, z wyjątkiem okoliczności wskazanych w tym paragrafie.
 2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia, Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www.b2run.pl . Organizator może również, w oparciu o dane zawarte w formularzu zamówienia, poinformować Użytkowników drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Warunki zwrotu Pakietów w przypadku zmiany terminu lub odwołania Wydarzenia reguluje Regulamin Wydarzenia.
 4. Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące Wydarzenia odwołanego lub którego termin uległ zmianie, jak również uwagi co do przebiegu i organizacji Wydarzenia, należy kierować do Organizatora pod adresem e-mail: sprzedaż@b2run.pl

§ 8. Ochrona danych Użytkownika

 1. Dokonując zakupu lub poprzez rejestrację w Systemie sprzedaży on-line Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Użytkownika w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Użytkownikiem lub osobą przez niego wskazaną oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania Systemu.
 2. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane przez Organizatora w ramach sprzedaży wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o Wydarzeniu.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe w procesie rejestracji ma prawo dostępu do nich, jak również do ich edycji.
 5. Administratorem danych, o których mowa w ust 1., jest Organizator.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą lub dystrybucją Pakietów z wykorzystaniem Systemu nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: sprzedaż@b2run.pl lub dzwoniąc na numer podany w zakładce "Kontakt" na stronie: www.b2run.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Do zamówienia stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu1 marca 2018 r.

 

REGULAMIN WYDARZENIA B2RUN GDAŃSK

 

I. ORGANIZATOR

 1. EVolutio SC

03-289 Warszawa, ul. Ogniskowa 5

NIP 5242774469 REGON 360228862

 

II. CEL

 1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.

 2. Integracja pracowników w ramach firmy/organizacji.

 3. Możliwość zaprezentowania swojej firmy/organizacji jako miejsca przyjaznego pracownikom.

 4. Promocja Gdańska w kraju i na świecie.

 5. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gdańska i okolic.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Wejście na imprezę rozpocznie się o godzinie 16.00 w dniu 12.06.2018 r.

 2. Impreza odbywać się będzie na terenie Stadionu Energa Gdańsk

 3. Trasa zawodów biegowych zostanie przeprowadzona ulicami miasta Gdańsk w okolicy Stadionu Energa Gdańsk.

 4. Start biegu odbędzie się na błoniach Stadionu Energa Gdańsk się o godz. 17:00

 5. Meta biegu zlokalizowana będzie na płycie boiska na Stadionie Energa Gdańsk.

 

IV. PROGRAM IMPREZY

 1. 16:00 otwarcie wejścia dla uczestników

17:00 start biegu

18:00 zamknięcie trasy biegu

17:45 after run party w tym ceremonia rozdania nagród

 

 1. Program może ulec zmianie

 2. Szczegóły dotyczące programu będą umieszczane na stronie internetowej www.b2run.pl

 3. Podczas imprezy będzie możliwość zakupienia posiłków oraz napojów.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

 1. Wejście na teren imprezy jest płatne

 2. W imprezie mogą wziąć udział osoby, które zostały zarejestrowane na stronie www.b2run.pl oraz zakupiły w odpowiednim terminie jeden z pakietów uczestnictwa. Rejestracji w systemie oraz płatności dokonuje kapitan drużyny - reprezentant firmy/organizacji.

 3. Istnieje również możliwość zakupienia pakietów indywidualnych - pakiet "DEBIUT" i pakiet "PODIUM"

 4. W imprezie mogą wziąć udział osoby, które nie planują startu w zawodach biegowych. W tym celu należy zakupić pakiet dodatkowy - tzw. pakiet "KIBICA" - dostępny na stronie internetowej www.b2run.pl.

 5. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.

 6. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę lub przebywania na niej osobie:

 1. znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

 2. posiadającej broń lub inne przedmioty mogące w ocenie Organizatora stanowić zagrożenie, w tym m.in.: butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe;

 3. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;

 4. głoszącej lub wywieszającej hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;

 5. zaśmiecającej teren Stadionu, niszczącej jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.

 1. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu Wydarzenia, Regulaminu Stadionu Energa Gdańsk oraz stosowania się do poleceń i wskazówek Służby Informacyjnej i Służby Porządkowej.

 2. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury imprezy (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów/partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie imprezy bez zgody Organizatora.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

 1. W zawodach B2RUN Gdańsk mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat.

 2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

 3. Po zakończeniu biegu może odbyć się wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.

 4. W B2RUN Gdańsk nie będą wymagane licencje PZLA.

 5. Organizator, w przypadkach losowych /np. kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania pakietu startowego innemu uczestnikowi. Taka zmiana możliwa jest tylko i wyłącznie u Organizatora imprezy w biurze zawodów. Dni i godziny otwarcia biura zawodów/odbioru pakietów startowych podane będą na stronie internetowej bliżej terminu wydarzenia.

 6. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.

 7. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, wrotkach, wózkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijkami (trekingowymi i Nordic Walking).

 8. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o ruchu drogowym".

 

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 1. Zgłoszenia do B2RUN Gdańsk będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.b2run.pl. do dnia 5.06.2018 r.

 2. Organizator może wydłużyć termin przyjmowania zgłoszeń.

 3. Tylko drużyny, które zapiszą się do dnia 31.05.2018 r. będą posiadały widoczną nazwę firmy na numerach startowych.

 4. W imprezie B2RUN Gdańsk obowiązuje opłata za uczestnictwo według cennika dostępnego na stronie internetowej www.b2run.pl

 5. Ceny pakietów uzależnione są od ich rodzaju.

 

VIII. DYSTANS, LIMIT CZASU I TRASA BIEGU

 1. B2RUN Gdańsk rozegrany zostanie na dystansie 5,2 km (1 pętla)

 2. Oznaczenia długości trasy umiejscowione będą co 1 km.

 3. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.b2run.pl. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.b2run.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

 4. Limit czasu ukończenia zawodów wynosi 1 godzinę. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w powyższym limicie zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy zawodów.

 5. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.

 6. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach czasowych.

 

IX. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

 1. Odbiór pakietów startowych odbędzie na Stadionie Energa Gdańsk w terminie podanym bliżej terminu wydarzenia. Termin zostanie podany na stronie internetowej wydarzenia.

 2. Do odbioru pakietów startowych dla danej drużyny upoważniony jest kapitan drużyny bądź osoba przez niego upoważniona.

 3. Odbiór pakietów startowych dla drużyny możliwy będzie po okazaniu podpisanych oświadczeń o stanie zdrowia wszystkich członków drużyny.

 

X. TOALETY, DEPOZYTY, PRZEBIERALNIE

 1. Na terenie imprezy ustawione będą toalety przenośne.

 2. Ponadto dostępne będą toalety znajdujące się na terenie Stadionu Energa Gdańsk.

 3. Organizator zapewnia bezpłatny depozyt ubraniowy na czas trwania biegu.

 4. Pozostawione rzeczy będzie można odebrać wyłącznie na podstawie numeru startowego.

 5. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za wydanie worka przez osobę, która weszła w posiadanie zagubionego numeru.

 6. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.

 8. Na terenie imprezy zostaną zorganizowane przebieralnie dla uczestników.

 

XI. POMIAR CZASU ZAWODNIKÓW

 1. Elektroniczny pomiar czasu biegaczy prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

 2. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu i jest gotowy do użycia.

 3. Numer startowy należy przymocować poziomo z przodu na wierzchniej części koszulki w widocznym miejscu za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.

 

XII. KLASYFIKACJE ZAWODNIKÓW

 1. W B2Run Gdańsk przewidziano poniższe kategorie klasyfikacyjne:

 • 1. najszybszy HRowiec
 • 2. najszybsza mama
 • 3. najbardziej kreatywny zespół
 • 4. najbardziej wysportowana firma (najliczniejsza)
 • 5. najszybszy szef
 • 6. ucieczka przed deadlinem
 • 7. najszybsza firma
 • 8. najszybsza kobieta
 • 9. najszybszy mężczyzn

2. Nie przewidziano klasyfikacji wiekowych.

3. Organizator może wprowadzić dodatkowe klasyfikacje dodatkowe.

 

XIII. NAGRODY

 1. W B2RUN Gdańsk pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki otrzymają nagrody

 2. Ponadto przewidziano nagrody dla powyższych kategorii dodatkowych.

 3. Każdy zawodnik, który ukończy B2RUN otrzyma okolicznościowy medal.

 4. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie

wysyła nieodebranych nagród.

 

XIV. WYNIKI

 1. Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.b2run.pl do 24 godzin od startu zawodników.

 2. Trzej pierwsi mężczyźni oraz trzy pierwsze kobiety klasyfikowani będą na podstawie czasów brutto (od strzału startera).

 

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników B2Run Gdańsk będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

 2. Dane osobowe uczestników B2Run Gdańsk będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w B2Run Gdańsk obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 4. Uczestnik biegu ma prawo wglądu do danych osobowych członków drużyny oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w B2Run Gdańsk. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

 6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

 7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

XVI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z B2Run Gdańsk należy składać wraz z uzasadnieniem do organizatora na podany adres e-mail: biuro@b2run.pl, z tematem maila "B2Run Gdańsk - Reklamacja", w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.

 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacje dotyczące B2Run Gdańsk Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.

 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących B2Run Gdańsk będzie ostateczna.

 

XVII. UWAGI KOŃCOWE

  1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

  2. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.

  3. W czasie trwania imprezy Organizator zapewnia opiekę medyczną.

  4. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

  5. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

  6. Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców dla zawodników.

  7. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

  8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

  9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.