Zapisz się!
Regulamin sprzedaży internetowej B2Run Polska oraz wydarzenia B2Run Gliwice

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ B2RUN POLSKA

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 • "Pakiet Startowy" - jest dowodem zawarcia przez Użytkownika, na rzecz i w imieniu swoim lub jakiejkolwiek innej osoby/osób lub podmiotu/podmiotów, umowy z Organizatorem uprawniającym do udziału w Wydarzeniu;
 • "Pakiet Grupowy" - jest Pakietem uprawniającym do udziału w Wydarzeniu wskazaną na nim liczbę osób, nie mniejszą niż określoną w Regulaminie Wydarzenia;
 • "Pakiet Zniżkowy" - jest Pakietem o cenie obniżonej w wyniku zastosowania ulgi przewidzianej przez Organizatora dla danej kategorii osób lub podmiotów;
 • "Organizator" - EVolutio s.c., z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Ogniskowej 5, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 524-27- 74-469, REGON 360228862,;
 • "Regulamin" - niniejszy regulamin;
 • "Regulamin Wydarzenia" - regulamin danego Wydarzenia, bez względu na nazwę tego dokumentu;
 • "System" - System Sprzedaży Internetowej na stronie www.b2run.pl ;
 • "Użytkownik" - każda osoba korzystająca z Systemu;
 • "Wydarzenie" - impreza sportowa z cyklu B2Run o charakterze biegowym, mająca na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej wśród pracodawców i pracowników.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży i dystrybucji Pakietów na Wydarzenia z wykorzystaniem Systemu.
 2. Przystępując do korzystania z Systemu, Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Zakup Pakietu przy wykorzystaniu Systemu możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu i Regulaminu Wydarzenia, na które kupowany jest Pakiet.
 4. Aktualny grafik dni i godzin poszczególnych Wydarzeń dostępny jest na stronie www.b2run.pl.

§ 3. Rejestracja

 1. Użytkownik zamierzający dokonać zakupu Pakietu powinien uprzednio dokonać rejestracji w Systemie.
 2. Warunkiem niezbędnym do dokonania rejestracji jest poprawne wypełnienie pól obowiązkowych oraz podanie hasła.
 3. Każda osoba dokonująca rejestracji otrzyma na podany w formularzu rejestracji adres e-mail wiadomość zwrotną zawierającą informację o przyjęciu zgłoszenia i rejestracji konta w Systemie.
 4. Usunięcie indywidualnego konta z Systemu oraz usunięcie danych osobowych Użytkownika następuje poprzez przesłanie na wskazany w §9 ust. 1 adres e-mail żądanie usunięcia konta. W przypadku przesłania żądania z innego adresu e-mail niż podany podczas rejestracji, żądanie Użytkownika powinno zawierać dane umożliwiające weryfikację żądania (tj. co najmniej imię i nazwisko Użytkownika oraz adres e-mail podany w formularzu rejestracji).
 5. Równocześnie z podaniem danych osobowych w sposób określony w ust. 1 lub 2 tego paragrafu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaakceptowanie następującej klauzuli:
  "Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i inne podmioty do tego upoważnione dla potrzeb rezerwacji, zakupu pakietów startowych i udziału w imprezie sportowej z cyklu B2Run.".
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika, chociażby omyłkowo, nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika danych dotyczących indywidualnego konta Użytkownika osobom trzecim.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się indywidualnym loginem i hasłem do konta.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zalogowania się do Systemu lub przerwy oraz błędy w jego działalności wynikające z przyczyn i warunków technicznych, technologicznych lub z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 4. Zakup z wykorzystaniem Systemu

 1. Zasady ogólne:
  1. w Systemie dostępne są Pakiety zgodne z cennikami umieszczonymi na stronie www.b2run.pl ;
  2. dostępność Pakietów uzależniona jest od dostępności wolnych miejsc na Wydarzenie;
  3. jeżeli Regulamin Wydarzenia przewiduje wybór określonych kategorii Pakietów, na etapie wyboru Pakietu Użytkownik wybiera również jego kategorię;
  4. jeżeli Regulamin Wydarzenia przewiduje możliwość zakupu Pakietów Grupowych lub Pakietów Zniżkowych, wybór takiego Pakietu następuje na etapie wyboru Pakietu;
  5. sprzedaż Pakietów może być zakończona w każdym czasie z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc na Wydarzenie;
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać Pakiet będący przedmiotem zamówienia;
  2. wpisać dane do faktury VAT;
  3. zapisać dane zamówienia w Systemie.
 3. Złożenie zamówienia zgodne z ust. 2 powyżej równoznaczne jest ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Pakietu. Przyjęcie oferty następuje poprzez przesłanie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia Użytkownika.
 4. Płatność
  1. płatność za Pakiet nabywany przy wykorzystaniu Systemu następuje na podstawie faktury VAT w drodze tradycyjnego przelewu bankowego.
  2. zapłata za Pakiety niepotwierdzona w czasie przewidzianym przez Organizatora, podanym do wiadomości Użytkownika w wiadomości potwierdzającej zamówienie, o której mowa w ust. 3 powyżej, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia;
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane lub wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu banku wskazanego przez Użytkownika przy dokonywaniu płatności
 6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością wpływu płatności z ich tytułu, aż do wyczerpania wolnych miejsc na Wydarzenie.
 7. Pakiety pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania przez Organizatora potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank wskazany przez Użytkownika przy dokonywaniu płatności.
 8. przyjęcie płatności i przekazanie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowaną przez System informacją, wysłaną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika, chociażby omyłkowo, nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany danych Użytkownika koniecznych dla realizacji zamówienia w trakcie realizacji złożonego zamówienia.

§ 5. Rachunki i faktury

 1. Ceny Pakietów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Zaznaczając opcję Faktura VAT, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przy rejestracji. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika, chociażby omyłkowo, nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu faktury.

§6. Odbiór Pakietów

 1. Pakiety zakupione w Systemie można odebrać we wskazanych w Regulaminie Wydarzenia punktach lub można odebrać pod wskazanym przez Użytkownika adresem odbioru.
 2. Odbiór Pakietu możliwy jest nie wcześniej, niż po otrzymaniu potwierdzenia realizacji zamówienia na wskazany w formularzu adres e-mail.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika danych dotyczących zamówienia osobom trzecim, a w szczególności za nieuprawnione odebranie Pakietu przez osobę trzecią.
 4. Dostarczenie Pakietu pod wskazany przez Użytkownika adres odbioru obywa się w wybrany przez Użytkownika sposób, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 5. Przesyłka możliwa jest tylko na adres odbioru znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Odbierając przesyłkę z Towarem Użytkownik lub inna osoba upoważniona przez Użytkownika do obioru Towaru powinna sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia przesyłki należy sporządzić protokół szkody w obecności pracownika poczty i dołączyć go do przesyłki reklamacyjnej.

§7. Reklamacje

 1. Pakiet zakupiony z wykorzystaniem Systemu nie podlega zwrotowi lub wymianie, z wyjątkiem okoliczności wskazanych w tym paragrafie.
 2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia, Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www.b2run.pl . Organizator może również, w oparciu o dane zawarte w formularzu zamówienia, poinformować Użytkowników drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Warunki zwrotu Pakietów w przypadku zmiany terminu lub odwołania Wydarzenia reguluje Regulamin Wydarzenia.
 4. Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące Wydarzenia odwołanego lub którego termin uległ zmianie, jak również uwagi co do przebiegu i organizacji Wydarzenia, należy kierować do Organizatora pod adresem e-mail: sprzedaż@b2run.pl

§ 8. Ochrona danych Użytkownika

 1. Dokonując zakupu lub poprzez rejestrację w Systemie sprzedaży on-line Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Użytkownika w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Użytkownikiem lub osobą przez niego wskazaną oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania Systemu.
 2. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane przez Organizatora w ramach sprzedaży wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o Wydarzeniu.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe w procesie rejestracji ma prawo dostępu do nich, jak również do ich edycji.
 5. Administratorem danych, o których mowa w ust 1., jest Organizator.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą lub dystrybucją Pakietów z wykorzystaniem Systemu nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: sprzedaż@b2run.pl lub dzwoniąc na numer podany w zakładce "Kontakt" na stronie: www.b2run.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Do zamówienia stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu1 marca 2018 r.

 

 

SMSAPI
V Radan Półmaraton Gliwicki
Biegowe.pl
wszystko o bieganiu
Silesion
24gliwice
CCM